Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Zyxel. Lees eerst zorgvuldig de volgende gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld om de belangen van de leden-serviceproviders en al onze gebruikers te beschermen en vormen een contract tussen de gebruikers en de leden-serviceproviders. Door de registratieprocedures te voltooien of gebruik te maken van de diensten van Zyxel, wordt u geacht alle voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden te begrijpen en hiermee akkoord te gaan.

 
I. Algemene principes
 1. Gebruikers moeten hun wachtwoord goed bewaren zonder het aan derden bekend te maken of derden toe te staan gebruikersaccounts te gebruiken. Alle accountactiviteiten worden beschouwd als de activiteiten die worden uitgevoerd door de accounthouder, de gebruiker
 2. Alle gebruikers zijn verplicht om tijdens de registratie de juiste persoonlijke gegevens op te geven. Als er onjuiste gegevens worden gevonden, heeft Zyxel het recht om het gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen.
 3. Als er ongeoorloofde of verdachte accountactiviteiten worden geconstateerd, dient de gebruiker Zyxel hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen.
II. Beperkingen op het gebruik
 1. Uitsluitend voor legitieme doeleinden:
  Gebruikers mogen de door Zyxel geleverde diensten en gebruikersapparaten uitsluitend gebruiken voor legitieme en gepaste doeleinden.
 2. Monitoren op beveiligingsproblemen:
  Als Zyxel activiteiten vermoedt die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of als Zyxel op redelijke gronden van mening is dat het nodig is om de diensten van Zyxel of het moederbedrijf, gelieerde bedrijven, directeuren, functionarissen, distributeurs en medewerkers te beschermen tegen schade, kunnen wij de diensten of het account opschorten of beëindigen.
 3. Het is Gebruikers verboden om (a) de hardware of de broncode van enig deel van de Diensten direct of indirect te wijzigen, reverse-engineering toe te passen of te repliceren, en (b) de diensten door te verkopen, te distribueren, in timesharing te gebruiken, uit te besteden of anderszins direct te commercialiseren. Gebruikers erkennen dat dit een contractbreuk vormt en dat Zyxel alle functies van de Diensten naar eigen goeddunken en zonder compensatie aan U mag staken. Naast beëindiging van de Diensten kan Zyxel alle juridische en/of billijke rechtsmiddelen aanwenden die tot haar beschikking staan.
III. Disclaimer
 1. Informatie op de Zyxel-website en diensten en producten van Zyxel worden aangeboden in de huidige staat (AS IS). Zyxel biedt onder geen enkele omstandigheid enige andere garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid van diensten of producten voor een bepaald doel, eigendom of niet-schending van rechten of belangen van derden, of enige garantie die voortvloeit uit transacties, zakelijke transacties of de uitvoering van contracten. Bovendien garandeert Zyxel niet dat er geen storingen, vertragingen, onderbrekingen, internetaanvallen, hacking, fouten, slechte spraakkwaliteit zijn voor de Zyxel-website, -diensten of -producten, of dat er geen verliezen of onderscheppingen zijn van inhoud, gegevens of informatie.
 2. Gebruikers begrijpen hierbij dat bepaalde producten en diensten van Zyxel niet gecodeerd zijn en dat niet-gecodeerde informatie kan worden onderschept tijdens overdrachten waarbij Zyxel, onze diensten of producten betrokken zijn. Zyxel garandeert niet dat onze website of de software, diensten of producten op onze website absoluut veilig zijn. Gebruikers gaan ermee akkoord alle risico's te dragen die verbonden zijn aan onbevoegde toegang tot gebruikersgegevens tijdens de overdracht van niet-versleutelde of versleutelde informatie.
 3. De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Zyxel-systeem kan worden geconfronteerd met onderbrekingen, storingen, vertragingen, fouten bij de overdracht of opslag van gegevens als gevolg van overmacht of derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot storingen of defecten van de software en hardware-apparatuur van de internetsystemen van relevante leveranciers van telecommunicatiediensten of natuurrampen, waarvoor Zyxel niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade, vergoedingen of terugbetalingen.
 4. In geen geval is Zyxel of zijn functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven, leveranciers of distributeurs, of andere dienstverleners of leveranciers die diensten, apparaten of producten leveren met betrekking tot onze diensten aansprakelijk voor schadevergoeding als gevolg van onbevoegd gebruik van de transmissiefaciliteiten of randapparatuur van Zyxel of gebruikers, of onbevoegde toegang tot gegevensbestanden, programma's, procedures of informatie van gebruikers met het doel deze te wijzigen, te stelen of te saboteren door middel van ongelukken, fraude, bedrog of andere methoden, ongeacht of deze schade te wijten is aan nalatigheid van Zyxel of haar serviceproviders of leveranciers.
 5. De verklaringen en beschrijvingen over onze diensten of apparaten die door Zyxel of de distributeurs of leveranciers van Zyxel worden gegeven, zijn slechts bedoeld als kennisgeving en vormen geen garantie. Aangezien de informatie op deze website betrekking heeft op verschillende rechtsgebieden over de hele wereld, zijn niet alle hierin genoemde producten, prijzen of programma's beschikbaar of worden aangeboden in het land/grondgebied waar de gebruiker zich bevindt. Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie over de producten en diensten die beschikbaar zijn in uw land/gebied.
 6. Hoewel Zyxel alles in het werk stelt om correcte informatie te verstrekken op de Zyxel-website, kan Zyxel niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de informatie op deze website. Zyxel kan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde programma's of producten te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. De producten of diensten die niet beschikbaar zijn bij Zyxel zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, zijn uitsluitend bedoeld als referentie en wij ondersteunen of suggereren niet om deze producten of diensten te gebruiken.
IV. Beperking van aansprakelijkheid
 1. In geen geval zijn Zyxel, haar functionarissen, directeuren, gelieerde bedrijven, werknemers, licentiegevers of internetproviders aansprakelijk voor enige schade, inclusief directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade, rechtszaken of kosten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van goodwill, winst of gegevens of onderbreking van de werking, voortvloeiend uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en/of transacties in het kader van deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Zyxel-website, -diensten en/of -producten, het onvermogen om noodnummers te gebruiken om spoedreparatiemedewerkers te bereiken of dringende hulp te krijgen, en onbevoegde toegang tot of wijziging van de communicatiegegevens of informatie van de gebruiker, zelfs als Zyxel op de hoogte was van of werd geadviseerd over de mogelijkheid van de bovenstaande schade. Gezien de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën die hacking, internetaanvallen en het onderscheppen van inkomende en uitgaande informatie mogelijk maken, garandeert Zyxel niet dat het gebruik van producten, software of diensten of een apparaat, systeem of internet dat gebruik maakt van haar producten, software of diensten geen mazen bevat die kunnen worden benut voor hacking, aanvallen of het onderscheppen van informatie.
 2. Aangezien sommige rechtsgebieden geen uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid voor impliciete garantie of gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen in deze clausule mogelijk niet van toepassing op bepaalde gebruikers. Gebruikers kunnen andere wettelijke rechten hebben, afhankelijk van de rechtsgebieden waarin zij zich bevinden. Deze beperkingen zijn van toepassing voor zover de wet dit toestaat.
V. Service- en licentiebeleid

Activeer de licentie na aankoop binnen 180 dagen. Als de licentie niet binnen 180 dagen na aankoop is geactiveerd, behoudt Zyxel Networks Corporation zich het recht voor om de producten of de inhoud van diensten te wijzigen. Als de service of licentie eenmaal is geactiveerd, kan deze niet meer worden gerestitueerd. Zie voor meer informatie de Service en licenties.

VI. Intellectuele eigendomsrechten

Het eigendomsrecht en de auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van alle werken en informatie op de Zyxel-website zijn eigendom van Zyxel of de oorspronkelijke auteurs. Behoudens voorafgaande toestemming van Zyxel of de rechthebbenden mogen gebruikers het bovenstaande op geen enkele wijze of voor geen enkel doel reproduceren, verzenden, aanpassen, bewerken of gebruiken. Anders kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld volgens de geldende wetgeving.

VII. Afstand van vorderingen of rechtsvorderingen

Gebruikers doen afstand van alle claims of rechtsvorderingen die voortvloeien uit en/of verband houden met onze diensten, met uitzondering van claims of rechtsvorderingen die voortvloeien uit onze grove nalatigheid, verzuim of opzettelijke fout.

VIII. Amendement

Wij kunnen de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door de wijzigingen op de Zyxel-website te publiceren. Wanneer een gebruiker de Zyxel-website, -diensten en/of -producten blijft gebruiken, betekent dit dat hij/zij akkoord gaat met deze wijzigingen. Deze gebruiksvoorwaarden mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd, tenzij wijzigingen worden aangebracht door middel van een schriftelijke gebruiksovereenkomst die door de gebruiker bij ons is ondertekend.

IX. Scheidbaarheid

De ongeldigheid van een deel van of alle bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

X. Verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie

Zyxel heeft een privacybeleid dat beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens van klanten en webbezoekers verzamelen en gebruiken. ("Privacybeleid"). Wij raden u aan het privacybeleid zorgvuldig door te lezen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt via onze diensten. Zyxel is niet aansprakelijk voor enig gebrek aan privacy dat u ondervindt van het gebruik van onze diensten. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

XI. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 1. Op deze gebruiksvoorwaarden en de rechten en verplichtingen tussen gebruikers en Zyxel zijn het internetbeleid en de wetten van de Republiek China (Taiwan) van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetten. De districtsrechtbank van Taipei (Taiwan) is in eerste aanleg bevoegd voor eventuele geschillen die hieruit voortvloeien.
 2. Voor zover de hierboven genoemde toepasselijke wet of jurisdictie in strijd is met de lokale regelgeving waar een gebruiker zich bevindt en de lokale regelgeving verplicht van toepassing is (de "Toepasselijke Wet"), heeft de Toepasselijke Wet voorrang.
XII. Beëindiging van het gebruiksrecht

Zyxel behoudt zich het recht voor de inhoud van onze diensten te wijzigen of onze diensten voor een gebruikersaccount te beëindigen.

 

Per 1 juni 2023