Bộ Phát WiFi 6 AX1800 Băng Tần Kép NebulaFlex

NWA110AX