Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

Latest Releases
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 50AX Tải liệu Dongle 3G 1 English 24 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 50AX Tập tin MIB 1 English 24 Tháng 4, 2024 Download File
XMG1915-10E Firmware 4.80(ACGO.2)C0 English 23 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
XMG1915-10E Tập tin MIB 3 English 23 Tháng 4, 2024 Download File
XMG1915-10EP Firmware 4.80(ACGP.2)C0 English 23 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
XMG1915-10EP Tập tin MIB 3 English 23 Tháng 4, 2024 Download File
XMG1915-18EP Firmware 4.80(ACGQ.2)C0 English 23 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
XMG1915-18EP Tập tin MIB 3 English 23 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 100H Firmware 1.20(ABXF.0)C0 English 22 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 100HP Firmware 1.20(ACII.0)C0 English 22 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 200H Firmware 1.20(ABWV.0)C0 English 22 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 200HP Firmware 1.20(ABXE.0)C0 English 22 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 500H Firmware 1.20(ABZH.0)C0 English 22 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 700H Firmware 1.20(ABZI.0)C0 English 22 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
XMG-105HP Hướng dẫn sử dụng V1.00_Ed3 English 22 Tháng 4, 2024 Download File
XMG-108 Hướng dẫn sử dụng V1.00_Ed3 English 22 Tháng 4, 2024 Download File