Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

Latest Releases
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NBG-418N v2 Firmware V1.00(AARP.13)C0 English 03 Tháng 2, 2023 Download File Download File 2
XGS2220-30 Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XGS2220-30F Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XGS2220-30HP Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XGS2220-54 Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XGS2220-54FP Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XGS2220-54HP Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XMG1930-30 Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XMG1930-30HP Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XS3800-28 Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
DX3301-T0 Datasheet 4 English 31 Tháng 1, 2023 Download File
DX3301-T0 Datasheet 3 English 31 Tháng 1, 2023 Download File
DX3301-T0 Firmware V5.50(ABVY.3.4)C0 English 31 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
EX3301-T0 Datasheet 4 English 31 Tháng 1, 2023 Download File
EX3301-T0 Datasheet 3 English 31 Tháng 1, 2023 Download File
EX3301-T0 Firmware V5.50(ABVY.3.4)C0 English 31 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2