Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

Latest Releases
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NAS326 Firmware V5.21(AAZF.13)C0 English 25 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
NAS540 Firmware V5.21(AATB.10)C0 English 25 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
ATP100 Firmware 5.36(ABPS.2)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
ATP100W Firmware 5.36(ABRW.2)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
ATP200 Firmware 5.36(ABFW.2)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
ATP500 Firmware 5.36(ABFU.2)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
ATP700 Firmware 5.36(ABTJ.2)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
ATP800 Firmware 5.36(ABIQ.2)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
LTE2566-M634 Battery Document 3 English 24 Tháng 5, 2023 Download File
LTE7480-M804 Firmware V1.00(ABRA.7)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
LTE7490-M904 Firmware V1.00(ABQY.6)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
NR7101 Firmware V1.00(ABUV.8)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 100 Firmware 5.36(ABUH.2)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
Datasheet 1 English 24 Tháng 5, 2023 Download File
USG FLEX 100W Firmware 5.36(ABWC.2)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 200 Firmware 5.36(ABUI.2)C0 English 24 Tháng 5, 2023 Download File Download File 2